17 Aralık 2010 Cuma

aday memur soru ve cevapları.

….. MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
2006 YILI 1-DÖNEM ADAY
TEMEL EĞİTİM KURS SONU SINAV SORULARI:
ADAYIN:
ADI: Edubilim
SOYADI: Edubilim
KURS NO:
AÇIKLAMA: Sınav süresi 60 dakikadır. Her sorunun doğru cevabı 2 puandır. Yanlış cevaplar, doğru cevapları etkilememektedir.
SINAV KURALLARI:
Sınavda kopya çekmek, kopyaya teşebbüs etmek, sınav
anında başkası ile konuşmak veya telefonda konuşmak, arkadaşlarını rahatsız etmek sınav kurallarına uymamak yasaktır.
BAŞARILAR DİLERİZ

1 ) Aşağıdakilerden hangisi Devlet Memurlarına tanınan genel haklardan biri değildir ?
A)Uygulamayı isteme hakkı
B)Güvenlik hakkı
C)Grev Hakkı
D)İzin Hakkı

2) l- Sadakat
ll-Mal Bildirimi
lll -Emeklilik
Yukarıdakilerden hangisi Devlet Memurlarının ödev ve sorumlulukları arasında yer alır
A) Yalnız 1 B) l ve ll C ll ve lll D)l ,ll ve lll

3) Aday memurlar asli Devlet Memurluğuna
atandıktan sonra en geç kaç ay içinde yemin ederler?
A)1 B)2 C)3 D)4

4) Aşağıdakilerden hangisi istisnai memur değildir ?
A)Vali
B)Kaymakam
C)Din işleri Yüksek Kurulu üyesi
D)Büyükelçi
5) Memura, görevinde ve davranışlarında kusurlu olduğunu yazı ile bildirilmesine ne denir ?
A)Uyarma
B)Kınama
C)Aylıktan Kesme
D) Kademe İlerlemesinin Durdurulması

6)Aşağıdakilerden hangisi Devlet Memurlarına konan yasaklardan biri değildir?
A)Grev Yasağı
B)Mal Bildiriminde bulunma
C)Toplu Müracaat ve şikâyet
D)Gizli Bilgileri açıklama yasağı
7)Adaylık İle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A)Adaylık süresi en az 6 aydır
B)Temel ve Hazırlayıcı Eğitim farklı kurumlarda yapılabilir
C)Adaylık süreci içinde aday memurun nakli başka kuruma yapılır
D)Adaylık devresi içinde veya sonunda ilişiği kesilenler (Sağlık nedenleri hariç) 3 yıl süreyle Devlet Memurluğuna alınmazlar.8) D.M.K’na İkamet ettiği ilin hudutlarını izinsiz terk eden memura hangi ceza verilir ?
A)Kınama
B)Uyarma
C) Aylıktan Kesme
D)Kademe İlerlemesinin durdurulması

9) Kademe ilerlemesin cezası alan bir
memur, bu cezanın silinmesi için kaç yıl sonra kime başvurarak bu cezanın silinmesini isteyebilir?
A)5 yıl sonra 1.Disiplin amirine
B)5 yıl sonra atamaya yetkili amire
C)10 yıl sonra Mahkemeye
D)10 yıl sonra atamaya yetkili amire
10 )Doğum yapan bayan memura isteği üzerine en fazla kaç ay ücretsiz izin verilir?
A)3 B)6 C)9 D)12
11) Görevinden uzaklaştırılan ve görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınan memurlara bu süre içinde aylıklarının kaçta kaçı kesilir?
A)1/3 B)2/3 C)3/5 D) 1/2
12) Taşra teşkilatında görevli bir öğretmene yurt dışı iznini kim verir ?
A) Okul Müdürü
B)Milli Eğitim Müdürü
C)Kaymakam
D)Vali
13)Milli Eğitim Bakanlığı İzin yönergesine göre Hekim veya sağlık kurullarınca hastalıkları nedeniyle dinlenmeleri gerekli görülen memurlar hastalık raporlarını en geç kaç gün içinde vermekle yükümlüdürler

A)1 B)2 C)3 D)4
14. T.C. Anayasası’na göre Bakanlar Kurulu çıkardığı tüzükleri, aşağıdakilerden hangisinin incelemesinden geçirmek zorundadır?
A) Sayıştayın B) Danıştayın
C) Yargıtayın D) TBMM’nin
15. Aşağıdakilerden hangisi Başbakan’ın görevleri arasında yer almaz?
A) TBMM’de kabul edilen kanunları yayımlamak
B) Bakanlar Kurulu’na başkanlık etmek
C) Hükümetin genel siyasetini yürütmek
D) Bakanlıklar arasında işbirliğini sağlamak
16. T.C. Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi, Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak kurulan Devlet Denetleme Kurulunun görev alanı dışında yer alır?
A) Her düzeydeki işçi ve işveren meslek kuruluşları
B) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları
C) Silahlı kuvvetler ve yargı organları
D) Kamuya yararlı dernekler ve vakıflar
17. T.C. Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi, seçme ve halk oylamasına katılma hakkı olma-yanlar arasında yer almaz?
A) Askeri okul öğrencileri
B) Ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler
C) Silah altında bulunan er ve erbaşlar
D) Hâkimler ve savcılar
18. T.C. Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi, milletler arası hukuktan doğan yükümlülükler ihlal edilmemek şartıyla, durumun gerektirdiği ölçüde temel hak ve hürriyetlerin kullanılmasının kısmen ya da tamamen durdurulması nedenlerinden biri değildir?
A) Savaş B) Seferberlik
C) Tabiî afetler D) Sıkıyönetim
19. T.C. Anayasası’na göre Türk Milleti adına yasama yetkisi, aşağıdaki organlardan hangisi tarafından kullanılır?
A) Türkiye Büyük Millet Meclisi
B) Bakanlar Kurulu
C) Cumhurbaşkanı
D) Bağımsız mahkemeler
20. T.C. Anayasası’na göre, Millî Güvenlik Kuruluna aşağıdakilerden hangisi başkanlık etmektedir?
A) Millî Savunma Bakanı
B) TBMM Başkanı
C) Genelkurmay Başkanı
D) Cumhurbaşkanı
21- I-Yasama , yürütme, yargı organlarını
II-İdare makamlarını
III-Diğer kuruluş ve kişileri
T.C.Anayasası hükümleri yukarıdakilerden hangilerini bağlar?

A) I-III
B) I-II
C) II-III
D) I-II ve III
22.T.C. Anayasası’na göre Anayasa Mahkemesi aşağıdakilerden hangisini Yüce Divan sıfatıyla yargılayamaz?
A) Cumhurbaşkanı B) Müsteşar
C) Başbakan D) Bakan
23. I-Adalet Bakanı
II- İçişleri Bakanı
III- Ulaştırma Bakanı
IV-Milli Savunma Bakanı
T.C. Anayasası’na göre Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimlerinden önce yukarıdaki bakanlardan hangilerinin istifa etmesi gereklidir?
A) I-III B) I-II-IV
C) I-II - III D) I-II-III-IV
24. - Sosyal ve ekonomik gelişmeyi sağlamak
- Sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi gerçekleştirmek
- Kamu mallarını korumak
T.C. Anayasası’na göre yukarıdaki amaçları gerçekleştirmek için hangi hürriyet kanunla sınırlandırılabilir?
A) Yerleşme B) Düşünce
C) Haberleşme D) Hak arama
25. “Eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi” T.C. Anayasası’nın hangi bölümünde düzenlenmiştir?
A) Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler
B) Kişinin Hakları ve Ödevleri
C) Temel Haklar ve Ödevler
D) Siyasi Haklar ve Ödevler.
26. Devlet Denetleme Kurulu Aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?
A) Cumhurbaşkanlığına B) İç İşleri Bakanlığına
C) Başbakanlığa D) Genel Kurmay Başkanlığına
27. Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edilen kanunları kaç gün içinde resmi Gazetede yayınlar?
A)10 B) 15 C) 20 D)25
28. Resmî yazışmalarla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) En az iki nüsha olarak düzenlenir.
B) Gizlilik derecesini, yazıyı yazan memur belirler.
C) Tarih ve sayı rakamla yazılır.
D) İmzalayacak amirin adının ilk harfi, soyadının tamamı büyük harfle yazılır.
29. I- Kağıt kullanılarak hazırlanan resmî yazılar en az iki nüsha olarak düzenlenir.
II- Resmî yazışmalarda A4 (210x297 mm) ve A5 (210x148 mm) boyutunda kağıt kullanılır.
II İletişim bilgileri yazıdan bir çizgi ile ayrılır.
IV- İmza ad ve soyadın üzerinde bırakılan boşluğa atılır.Resmî yazışmalarla ilgili Yukarıdaki bilgilerden hangisi doğrudur.
A) I-III B) I-II-IV
C) I-II - III D) I-II-III-IV
30. Bir resmi yazışma kağıdı ile ilgili olarak, yazının kurum içinde kalan nüshası ,yazıyı hazırlayan ve kurum tarafından belirlenen en fazla kaç kişi tarafından paraf edilir.
A)2 B)3 C)4 D)5

31.Milli Güvenlik nedir?

A)Devletin varlığını bütünlüğünü uluslararası çıkarlarını, anayasal düzenini her türlü menfaatlerini korumak için bir takım tedbirler almasıdır?
B)İç ve dış tehditlerin tespit edilmesidir.
C)Ekonomik olarak refah ve huzuru sağlamaktır.
D)Eğitim sistemini geliştirerek ülkeyi ileri götürmektir.
32. Aşağıdakilerden hangisi Milli Güvenlik Kurulunun asli üyesi değildir?

A )Sağlık Bakanı
B)Dışişleri Bakanı
C)İçişleri Bakanı
D) Jandarma Genel Komutanı

33-1-İstanbul’da toplanacak Meclis - i Mebusan’a katılamayacak olan Mustafa Kemal, Meclis’e gidecek milletvekillerinden,
- Kendisini Meclis’e başkan seçmelerini,
- Meclis’te bir Müdafa - i Hukuk Grubu kurmalarını istemiştir.
Buna göre, Mustafa Kemal’in hedefleri olarak;
I. Meclis’te milli mücadele yanlılarını etkili kılmayı amaçlamıştır.
II. Osmanlı yönetimine karşı uzlaşmacı tavır sergilemeyi düşünmektedir.
III. Meclis dağıtılırsa, başka bir yerde toplama yetkisine sahip olmak istemiştir.
Yargılarından hangilerine varılamaz?
A) Yalnız I B) Yalnız II
C) Yalnız III D) I ve II

34- I. TBMM’de görülen;
I. İstiklâl Mahkemeleri’nin kurulması
II. Üyeler arasında gruplaşmaların olması
III. Yeni bir anayasanın kabul edilmesi
IV. TBMM Hükümeti’nin kurulması
gibi etkinliklerden hangileri, doğrudan yeni Türk devletine işlerlik kazandırmaya yönelik gelişmelerdir?
A) Yalnız I B) Yalnız II
C) II ve III D) I, III ve IV

35- Mustafa Kemal, Samsun’a çıktıktan sonra, komutanlardan askeri birliklerin dağıtılmamasını ve silahların İtilaf Devletleri’ne teslim edilmemesini istemiştir.
Mustafa Kemal bu tutumuyla aşağıdakilerden hangisine karşı çıkmıştır?
A) Amiral Bristol Raporu’na
B) Sevr Antlaşması’na
C) Mondros Mütarekesine
D) Ankara Antlaşması’na


36- Atatürk, Milli Mücadelenin ilk yıllarında söylediği; “Esas, Türk milleti’nin saygın ve onurlu bir millet olarak yaşamasıdır” sözüyle bu esasın, aşağıdakilerden hangisine öncelikle sahip olmakla sağlanabileceğini vurgulamıştır?
A) Tam bağımsızlığa
B) Halifelik makamına
C) Gelişmiş eğitim kurumlarına
D) Yeni bir hükümete

37- Erzurum Kongresi sonunda ortaya çıkan temel görüş “milli egemenliği gerçekleştirmek ve yeni bir devlet kurmak”tır.
Kongrede alınan aşağıdaki kararlardan hangisi bu görüşün temel dayanağı sayılabilir?
A) Manda ve himaye kabul edilemez.
B) Mebusan Meclisi’nin toplanmasına çalışılacaktır.
C) Hıristiyan azınlıklara ayrıcalıklar tanımak doğru değildir.
D) Milli gücü etkin, milli iradeyi egemen kılmak esastır.

38-Aşağıdakilerden hangisi Devlet Malının en doğru tanımıdır?

A) Devlet malı taşınabilir varlıklardır
B) Kamu Kuruluşlarındaki eşyalardır
C) Devletin malik olduğu her çeşit taşınır ve taşınmaz varlıklardır
D) Devletin hissedar olduğu varlıklardır


39-Aşağıdakilerden hangisi her seviyedeki yönetici personelin sorumluluk alanına girer?
A) Tasarruf sağlayıcı ve maliyeti azaltıcı disiplini tesis ve idame etmek
B) Tasarruf sağlayıcı ve maliyeti azaltıcı tedbirleri uygulatmak
C) Personelin gerekli eğitimini takip etmek
D) Personeli yerinde kullanmak

40 - Aşağıdakilerden hangisi görünüş ile ilgili değildir?
A) Kılık-Kıyafetin düzgünlüğü
B) Terbiyeli davranma
C) Düzenlilik
D) Kişisel temizlik

41-Aşağıdaki seçeneklerden hangisi, gizlilik dereceli yazı, doküman ve malzemelerdir?

A) Tercümeler basılı kâğıtlar
B) Telefon, telsiz-telefon görüşmeleri
C) Fotoğraf filmleri ve fotokopileri
D) Hepsi

42 Kontrollü evrakın gizlilik derecesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gizli
B) Özel
C) Çok gizli
D) Gizli ve özel

43 - İnsan Haklarını evrensel düzeyde tanıyan ilk belge hangisidir?

A) İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi
B) İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi
C) İnsan Ve Yurttaş Hakları Bildirgesi
D) Çocuk Hakları Sözleşmesi

44-Aşağıdakilerden hangisi İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinde yer almamıştır?

A) Eğitim Hakkı
B) Sağlıklı ve Dengeli bir çevrede yaşam Hakkı
C) Mülkiyet Hakkı
D) Sığınma Hakkı
45-Aşağıda noktalama işaretleri hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Virgül eş görevli sözcükleri birbirinden ayırmak için kullanılır.
B) Arasözlerin başında ve sonunda kullanılır.
C) Kabul veya red sözcüklerinden sonra kullanılır.
D) Açıklama yapılacak cümlelerden sonra kullanılır.

46 -Nokta işareti aşağıdaki cümlelerin hangisinde yanlış olarak kullanılmıştır?
A) Sessiz sessiz ağlıyordu sanki ırmaklar.
B) 1.Murat zamanında birçok isyanlar çıkmıştır.
C) O kadar güzel konuşuyordu ki.
D) 10.11.2006 tarihinde göreve başladım.

47- ‘i’ eki aşağıdaki cümlelerin hangisinde iyelik eki olarak kullanılmıştır?
A) Dün gece arkadaşımı aradım durdum.
B) Evi bizim eve çok yakındır.
C) Arabayı aldığımdan beri masrafım ikiye katlandı.
D) Her şeyi senin için feda edebilirim.

48-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu yoktur?
A) Ben görüşlerine fikirlerine her zaman saygı duymuşumdur.
B) Bu haber olumlu bir tepki yarattı.
C) Arkadaşım her zaman görevine ve vazifesine dikkat eder.
D) Bu bayramda da gidemedim memleketime.

49 -Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu hakkında yanlış bilgi verilmiştir?

A) Aynı anlama gelen sözcüklerin bir arada kullanılması anlatım bozukluğu sayılmaz.
B) Virgül işaretini yanlış yerde kullanmak anlatım bozukluğuna neden olur.
C) Dolaylı Tümleç eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır.
D) Kelimenin yanlış yerde kullanılması anlatım bozukluğuna neden olur.

50 .Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru zamiri kullanılmıştır?

A) Bu akşam bize nasıl geleceksin?
B) Dün kardeşim marketten ne aldı biliyor musun?
C) Okuldan ne zaman ayrıldın bilmiyorum?
D) Kaç kişi geldi dün kü toplantıya?

SINAV BİTTİ
SORULARINIZI KONTROL EDİNİZ.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 13 14 15 16 17 18 19 20
C B A A B B D C B D A D B B A C D D A D D B C A C C B B B D A A B D C A D C A B D C A B C C D D D A

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder